سینی کشت سبزی صیفی جات

سینی مخصوص کشت سبزی

دارای ابعاد 30*60

دارای زهکشی جهت جمع آوری آب

دارای ارتفاع 6 سانت به منظور افزایش بهره وری