دستگاه تولید علوفه هیدروپونیک سالنی

دستگاه کشت علوفه هیدروپونیک سالنی

در سالن های 50، 70، 100، 150 مترمربع

طراحی استاندارد با قدرت اپراتوری بالا برای تولید علوفه با کیفیت

کنترلر هوشمند و اتوماسیون شده

طراحی سالن کشت به صورت دو بعدی و سه بعدی

در نظر گرفتن دو محیط کشت و محیط اپراتوری